Đảng bộ Quỳnh Nhai: Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Ngày 17 tháng 10 năm 2019

Những năm qua, Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong đó, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Lãnh đạo huyện Quỳnh Nhai tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Ảnh: Trần Hiền


 Để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, Đảng bộ huyện thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên. Triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc thường xuyên nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, giải quyết kịp thời những bức xúc từ cơ sở; đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong mọi hoạt động, luôn gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về công tác xây dựng Đảng với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, giúp cán bộ, đảng viên phát huy ưu điểm, đề ra biện pháp khắc phục hạn chế, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên trên các lĩnh vực công tác được giao. Đồng thời, giúp các cấp ủy phát hiện và ngăn ngừa vi phạm trong cán bộ, đảng viên.


Đảng bộ huyện thường xuyên chỉ đạo đảng bộ các xã rà soát, đánh giá trình độ, năng lực của cán bộ xã, bản; trên cơ sở đó, cử cán bộ, đảng viên đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, gắn với công tác quy hoạch cán bộ. Hằng năm, tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình; kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đủ tiêu chuẩn về chuyên môn, đạo đức, lối sống; cơ cấu vào cấp ủy, các trưởng bản và các đoàn thể những đảng viên có tinh thần trách nhiệm, có năng lực, trình độ chuyên môn, có uy tín tập hợp quần chúng tham gia các phong trào, hoạt động tại cơ sở… Từ năm 2015 đến hết tháng 9/2019, toàn Đảng bộ đã cử 17 cán bộ đi đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị, 25 cán bộ đi học trình độ thạc sỹ, 1 cán bộ đào tạo tiến sỹ. Đồng thời, phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trình độ trung cấp lý luận hành chính cho trên 200 cán bộ; tổ chức gần 100 lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị cho trên 5.400 học viên, là cán bộ, đảng viên các cơ quan, các đoàn thể, các xã, bản trong toàn huyện. Đặc biệt, để khắc phục tình trạng bổ nhiệm người nhà, dòng họ, cục bộ trong công tác cán bộ, Đảng bộ huyện thực hiện luân chuyển cán bộ từ cấp huyện xuống cấp xã và ngược lại; điều động cán bộ từ địa phương này sang địa phương khác. Trong đó, đã luân chuyển 6 cán bộ huyện về xã; điều động 2 cán bộ từ xã lên công tác tại huyện và điều động 10 cán bộ từ xã này sang xã khác. Qua thực tế cho thấy, việc luân chuyển, điều động đã giúp cán bộ phát huy khả năng sáng tạo, tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao.


Xác định công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên là một trong những giải pháp hiệu quả để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tính từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ huyện đã tiến hành kiểm tra 197 cuộc đối với 69 đảng viên, 128 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 184 cuộc đối với 82 đảng viên, 102 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, giám sát, đã chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế của đảng viên, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 90 đảng viên vi phạm.  Cùng với đó, hằng năm, Đảng bộ đã chỉ đạo việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu theo quy định; các đại biểu đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu, gắn bó với nhân dân và được nhân dân tín nhiệm, không có đại biểu có số phiếu tín nhiệm thấp.


Làm tốt công tác phát triển Đảng gắn với nâng cao chất lượng đảng viên, Đảng bộ huyện chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc tạo nguồn kết nạp Đảng, lựa chọn những quần chúng nhiệt tình, trách nhiệm với các phong trào, hoạt động của cơ sở và bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định. Trong đó, quan tâm các đối tượng là đoàn viên thanh niên, phụ nữ, dân quân tự vệ... từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ đã kết nạp 1.100 đảng viên; qua đánh giá, các đảng viên mới đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong lĩnh vực được phân công.


Thấm nhuần lời Bác dạy “cán bộ là gốc của mọi công việc”, Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; phấn đấu xây dựng  được đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”.


Tìm kiếm theo ngày