Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IX

Ngày 10 tháng 07 năm 2020

Ngày 10/7, Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2020.

 


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2020

 

6 tháng đầu năm, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thuộc Khối cơ quan chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng vừa thực hiện phòng chống dịch COVID-19 vừa triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của cơ quan, đơn vị; lãnh đạo các đoàn thể chính trị tiếp tục phát động các phong trào: Thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020; Cựu chiến binh Sơn La tham gia giữ gìn TTATGT và xây dựng văn hóa giao thông… Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên; kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế của tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ. Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về triển khai Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025; toàn Đảng bộ đã hoàn thành việc tổ chức đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến vào tờ trình về việc ban hành Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025; tờ trình xin ý kiến về phương án nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu, Tổ đại biểu, Tổ giúp việc, Ban kiểm phiếu tại Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.  

Tìm kiếm theo ngày