Đảng bộ huyện Sốp Cộp đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo

Ngày 21 tháng 01 năm 2022

Đảng bộ huyện Sốp Cộp có 15 đảng bộ cơ sở, với 184 chi bộ trực thuộc và 9 chi bộ cơ sở. Đảng bộ huyện chú trọng công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

                                       


Một buổi sinh hoạt của Chi bộ bản Sam Quảng, xã Mường Lèo.

             

Đồng chí Quàng Văn Tiêu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cho biết: Đảng bộ đổi mới, đa dạng hình thức nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết Đảng các cấp gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Chú trọng công tác tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ quản lý các cấp. Bên cạnh đó, giao cho đồng chí cấp ủy huyện, xã tham gia sinh hoạt định kỳ hằng tháng tại các chi bộ bản; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và tình hình cơ sở, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.

             

Huyện ủy chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị. Trong năm qua, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Trung tâm đã mở được 20 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 1.115 học viên. Đến nay, cơ bản đội ngũ cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở đã đảm bảo chuẩn hóa về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị.

             

Công tác phát triển đảng viên luôn được Đảng bộ huyện đặc biệt quan tâm, chú trọng phát triển đảng viên ở các bản vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong lực lượng dân quân, dự bị động viên và những bản chưa có đảng viên. Năm 2021, Đảng bộ đã xem xét, quyết định kết nạp 111 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 123,3% kế hoạch, chuyển Đảng chính thức cho 116 đảng viên dự bị, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện lên hơn 3.800 đảng viên; 100% chi bộ có đảng viên người sở tại.

             

Đảng bộ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai phạm, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm khuyết điểm. Trong năm 2021, Ban Thường vụ huyện ủy tổ chức 5 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 22 tổ chức đảng; Ủy ban Kiểm tra huyện ủy tổ chức kiểm tra 3 tổ chức đảng, 1 đơn vị. Tiếp nhận 153 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đã chỉ đạo giải quyết dứt điểm 141 đơn, lưu 6 đơn, đang giải quyết 6 đơn. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật đảng, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh.

             

Ban Thường vụ huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 21/1/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở đảng bộ xã, thị trấn gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Qua 1 năm thực hiện Nghị quyết đã đi vào cuộc sống tạo chuyển biến tích cực trên các mặt của Đảng bộ các xã trên địa bàn.

             

Đồng chí Lê Đức Trường, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Lạnh, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, Đảng bộ xã đã tập trung đổi mới lề lối, phương pháp làm việc theo hướng sâu sát, thiết thực, cụ thể, hiệu quả, tạo sự chuyển biến về chất trong xây dựng Đảng bộ. Đảng bộ có 327 đảng viên sinh hoạt tại 15 chi bộ trực thuộc. Cùng với quan tâm củng cố tổ chức Đảng, phát triển đảng viên, Đảng ủy xã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo phù hợp với đặc điểm tình hình của xã, tạo bước đột phá để phát triển. Tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần làm trong sạch, vững mạnh tổ chức Đảng. Năm 2021, Đảng bộ xã kết nạp 7 đảng viên mới; 100% chi bộ và 85,2% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

             

Phát huy kết quả đạt được, Đảng bộ huyện Sốp Cộp tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững chắc. Đây là cơ sở để Đảng bộ huyện Sốp Cộp lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tìm kiếm theo ngày