Đại hội Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 21 tháng 05 năm 2020

Ngày 21/5, Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

Ban Chấp hành Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

 

Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm có 11 chi bộ trực thuộc. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới cán bộ, công chức, viên chức. Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức sinh hoạt đúng quy định của Điều lệ Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo điều hành cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao; tham mưu cho UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo công tác phát triển lâm nghiệp bền vững, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tăng cường công tác xây dựng lực lượng, đào tạo đội ngũ cán bộ bảo đảm đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Công tác phát triển Đảng được quan tâm, trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp được 10 đảng viên. Kết quả phân loại tổ chức cơ sở đảng hằng năm, Đảng bộ đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm tiếp tục cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, đảm bảo chấp hành pháp luật về lâm nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; 100% các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 10% chi bộ trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong nhiệm kỳ kết nạp 5 quần chúng ưu tú vào Đảng...

 

Đại hội đã thảo luận, tham gia ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 7 đồng chí; tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.


Tìm kiếm theo ngày