Công tác dân vận góp phần tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân

Ngày 27 tháng 02 năm 2020

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó công tác dân vận chính quyền, cơ quan hành chính Nhà nước là một nội dung quan trọng, nhiều năm qua, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức dân vận với trọng tâm hướng về cơ sở, đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp nhân dân gắn với chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, giảm tình trạng hành chính hóa.ĐVTN xã Phiêng Pằn (Mai Sơn) giúp hộ nghèo xóa nhà tạm.

 

Ban Thường vụ tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng; xác định rõ nhiệm vụ lấy địa bàn cơ sở làm trọng tâm, nhân dân làm nòng cốt; thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân kiểm tra”, “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” là nhiệm vụ chính trị cơ bản. Triển khai thực hiện nghiêm túc quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các chủ trương, chính sách. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cả về chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và tác phong, phương pháp công tác dân vận trong thực thi công vụ.


Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội bổ sung quy chế công tác dân vận vào quy chế hoạt động của đơn vị, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác để triển khai thực hiện. Tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện hiệu quả các nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nổi bật là đã phát huy nội lực của nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh đã có 41 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; Thành phố Sơn La hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Với phương châm “Nhà nước hỗ trợ, nhân dân cùng làm” đã khơi dậy phong trào làm đường giao thông nông thôn rộng khắp ở các bản, tiểu khu. Bên cạnh 196/204 xã, phường, thị trấn đã được Nhà nước đầu tư đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa (đạt 96%), đã có hàng nghìn ki-lô-mét đường bê tông nội bản, tiểu khu được hoàn thành từ sự đóng góp tích cực của nhân dân. Công tác an sinh xã hội được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm với nhiều hoạt động thiết thực, như: Hỗ trợ xóa nhà tạm, hỗ trợ lương thực, tặng quà... Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; đã hỗ trợ cho 11.562/11.615 trường hợp, đạt 99,54%.


Thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong phát triển kinh tế, các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã phát huy tính chủ động, sáng tạo và tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được xác định cụ thể hơn, xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, từng bước thực thi hiệu quả và tạo được sự đồng thuận trong xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã kiểu mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020. Hiện, toàn tỉnh có 586 HTX nông nghiệp trồng cây ăn quả; 2.511 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 32.489 tỷ đồng. Thực hiện đề án phát triển cây ăn quả, toàn tỉnh có 63.021 ha cây ăn quả, sản lượng năm 2019 đạt 410.000 tấn; đã xuất khẩu sang 12 nước, với 12 sản phẩm nông sản, sản lượng 8.679,8 tấn; hỗ trợ HTX, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xuất khẩu chính ngạch năm 2019 đối với các sản phẩm hoa quả tươi; hỗ trợ 5 dây chuyền sơ chế đóng gói sản phẩm quả (công suất 10 tấn/ngày) cho các HTX và doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ để sơ chế đóng gói sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu...


Để công tác dân vận chính quyền đạt hiệu quả cao trong thời gian tới, tỉnh ta tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xác định vị trí, vai trò và trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp, của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang về công tác dân vận. Tiếp tục thể chế hóa các chủ trương của Đảng trong đầu tư phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội hợp lòng dân và đáp ứng được quyền, lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, hướng đến nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; xây dựng tổ chức bộ máy các cơ quan Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đổi mới nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri, lắng nghe các ý kiến của nhân dân trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho người dân; xác định công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền các cấp, nhất là giải quyết các vụ việc phức tạp kéo dài, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân...

Tìm kiếm theo ngày