Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019

Ngày 19 tháng 05 năm 2020

Ngày 19/5, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ chủ trì Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019. Tham dự có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại điểm cầu tỉnh Sơn La, tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

 

Hội nghị công bố chỉ số CCHC năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh,

thành phố trực thuộc Trung ương và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 tại điểm cầu tỉnh Sơn La

 

Trên cơ sở Đề án xác định chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Quyết định 1150/QĐ-BNV ngày 30/12/2019, tháng 1/2020, Bộ Nội vụ đã ban hành các văn bản hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm, tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho các bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai thực hiện; thành lập Hội đồng thẩm định và Tổ thư ký giúp việc triển khai các hoạt động thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các bộ, các tỉnh, thành phố nhằm đảm bảo chính xác, khách quan. Kết quả, chỉ số CCHC (PARINDEX) năm 2019 của các bộ tập trung vào 2 nhóm điểm: nhóm A có 3 đơn vị đạt kết quả Chỉ số CCHC trên 90%; nhóm B có 14 đơn vị đạt kết quả Chỉ số CCHC từ trên 80% - dưới 90%. Kết quả, chỉ số CCHC của các tỉnh, thành phố được phân theo 3 nhóm: nhóm A có 1 tỉnh (Quảng Ninh) đạt kết quả chỉ số trên 90%; nhóm B có 43 tỉnh, thành phố đạt kết quả chỉ số từ 80% - dưới 90%; nhóm C gồm 19 tỉnh, thành phố đạt kết quả chỉ số từ 70% - dưới 80%. Theo đánh giá, chỉ số CCHC năm 2019 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có kết quả đạt giá trị trung bình là 81,15%, cao hơn 4,23% so với giá trị trung bình năm 2018 (đạt 76,92%) và là kết quả cao nhất trong 4 năm gần đây. Tỉnh Sơn La đạt kết quả chỉ số CCHC 81,93 xếp thứ 23/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

 

Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) được đánh giá đối với 16 lĩnh vực dịch vụ công của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Kết quả, 84,45% người dân, tổ chức hài lòng về sự phục vụ hành chính, tăng gần 1,5% so với năm 2018; tỉnh có chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính cao nhất là 95,26%, tỉnh thấp nhất là 73,81%; 41 tỉnh có chỉ số SIPAS tăng, 22 tỉnh có chỉ số SIPAS giảm so với năm 2018. Tỉnh Sơn La có chỉ số SIPAS đạt 90,61%, xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. 


 

Hội nghị công bố chỉ số cải CCHC năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh,

thành phố trực thuộc Trung ương và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình ghi nhận những nỗ lực trong thực hiện chỉ số CCHC và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; biểu dương những đơn vị đạt kết quả cao trong năm 2019. Thời gian tới, yêu cầu các bộ, các tỉnh, thành phố tăng cường ứng dụng các mô hình phù hợp, hiệu quả ở từng địa phương giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ công thuận lợi, nhanh chóng. Tiếp tục thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm: Phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc khắc phục hạn chế về thực hiện CCHC thời gian qua; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các thể chế về mọi mặt; đẩy mạnh công tác sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức nhà nước; đẩy mạnh CCHC theo hướng hiện đại hóa, ứng dụng các dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục nghiên cứu tiêu chí đánh giá về chỉ số CCHC và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020, đảm bảo tính khách quan, minh bạch.

Tìm kiếm theo ngày