Chú trọng công tác xây dựng Đảng, gắn với phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 06 tháng 07 năm 2020

Những năm qua, Đảng bộ xã Mường Cơi (Phù Yên) luôn chú trọng củng cố xây dựng tổ chức Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực ở địa phương... Nhờ đó, vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng được khẳng định, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên.

 

 

 

Mô hình trồng cây ăn quả có múi của người dân bản Nghĩa Hưng, xã Mường Cơi.

                 

Đồng chí Hà Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Đảng bộ xã luôn quán triệt quan điểm “dân là gốc”, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, từ đó tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị. Đồng thời, chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thường xuyên nắm bắt tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về công tác xây dựng Đảng, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng, ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

                 

Cùng với đó, Đảng ủy xã còn tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng phát triển đảng viên trẻ, đảng viên nữ, đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ. Giai đoạn 2015-2020, đã kết nạp được 50 đảng viên, chuyển Đảng chính thức cho 62 đảng viên dự bị. Chỉ đạo hoàn thành sáp nhập 22 bản thành 16 bản; hoàn thành việc sáp nhập từ 27 chi bộ thành 20 chi bộ (hiện nay, Đảng bộ còn 20 chi bộ trực thuộc, trong đó 16 chi bộ bản, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ trạm y tế). Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được chú trọng, tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo quy định Điều lệ Đảng. 5 năm qua, Đảng bộ xã đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 30 tổ chức Đảng và 9 đảng viên; kỷ luật 9 đảng viên (khiển trách 7 đảng viên, khai trừ 2 đảng viên).

                 

Song song với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Hằng năm, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Chỉ đạo UBND xã, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân đưa những loại cây trồng, vật nuôi giống mới, năng suất cao vào sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi... Những năm gần đây, cụ thể hóa chủ trương trồng cây ăn quả trên đất dốc của tỉnh, cơ cấu cây trồng trên địa bàn xã đã có những thay đổi đáng kể. Nhiều mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật phát huy hiệu quả và đang được nhân rộng, như trồng cây ăn quả có múi, chanh leo, sa nhân... giá trị thu nhập bình quân trên 1 ha đất trồng trọt đạt 160 triệu đồng. Toàn xã hiện có hơn 250 ha cây ăn quả các loại, trong đó, 200 ha cho thu hoạch, sản lượng hơn 5.000 tấn. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, hiện nay, trên địa bàn có 3 doanh nghiệp, 3 HTX, hơn 100 hộ sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kinh tế khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, thu nhập bình quân đạt 33,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 7,3%.

                 

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng NTM theo phương châm “Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ”; kết hợp với các nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước với huy động nội lực trong nhân dân, huy động xã hội hóa để triển khai phù hợp với điều kiện của xã. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM giai đoạn 2010-2019 đạt gần 120 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp hơn 10 tỷ đồng, trên 14.500 ngày công, hiến trên 5.000 m² đất để xây dựng các công trình. Cuối năm 2019, Mường Cơi là xã thứ 3 của huyện Phù Yên đạt chuẩn NTM.

                 

Với mục tiêu xây dựng Mường Cơi đạt tiêu chuẩn xã NTM nâng cao, Đảng bộ xã Mường Cơi tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, gắn với bảo vệ môi trường, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Tìm kiếm theo ngày