Chủ động, sáng tạo, quyết tâm sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV vào cuộc sống

Ngày 25 tháng 09 năm 2020

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội là kết tinh tâm huyết, ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tạo nền tảng vững chắc để tỉnh Sơn La tiếp tục phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Với tinh thần “đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển” và trách nhiệm cao, Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ vào văn kiện của Trung ương; thống nhất đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; nghiêm túc chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực; xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đại hội đã sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, đảm bảo tính liên tục, kế thừa và phát triển, thực sự là hạt nhân lãnh đạo có đầy đủ phẩm chất, năng lực để đưa Nghị quyết Đại hội thành hiện thực trong cuộc sống. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và trí tuệ của Đảng bộ, đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Trên cơ sở phân tích những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong giai đoạn tới, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra những quyết sách quan trọng trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của tỉnh trong 5 năm tới; xác định rõ các chỉ tiêu chủ yếu trong giai đoạn 2020-2025 với 3 khâu đột phá và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện mục tiêu “xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững”.

 

Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đi vào cuộc sống, tạo ra khí thế mới ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cần tích cực, chủ động trong tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội. Sáng tạo, đổi mới trong công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; khơi dậy phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Qua đó giúp cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm rõ những nội dung, quan điểm cơ bản để xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện một cách cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội trong thực tiễn cuộc sống. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần phải có quyết tâm cao; nhận thức sâu sắc về những nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để có những quyết sách đúng đắn, tạo ra những bước đột phá, làm chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, coi trọng công tác kiểm tra việc thực hiện nghị quyết; tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời đánh giá, bổ sung ngay trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn; rút ra những bài học kinh nghiệm; phát hiện và nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng.

 

Với quyết tâm và khí thế mới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, huy động tối đa các nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội đề ra, xây dựng tỉnh Sơn La ngày càng giàu đẹp, góp phần cùng cả nước đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tìm kiếm theo ngày