Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4

Ngày 22 tháng 07 năm 2022

Từ ngày 19 đến 22/7, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Vân Hồ đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 gồm 130 học viên đại biểu HĐND cấp xã.

                                 


Hội đồng GDQP và AN huyện Vân Hồ tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ.

           

Các học viên đã được nghiên cứu, tiếp thu các nội dung: Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; nội dung cơ bản của các bộ Luật: Quốc phòng, an ninh, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ…

           


Hội đồng GDQP và AN huyện Vân Hồ trao Giấy chứng nhận cho các học viên.

           

Kết thúc lớp bồi dưỡng, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình, trong đó có trên 75% đạt loại khá, giỏi.

Tìm kiếm theo ngày