Ban Tuyên giáo Trung ương: Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 10

Ngày 10 tháng 10 năm 2018

Ngày 10/10, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 10/2018 với các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương.Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 10 với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương.


Dự Hội nghị có lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh ta, dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; các báo cáo viên Trung ương của tỉnh, báo cáo viên tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và điểm cầu 11 huyện.


Hội nghị đã được nghe lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương thông tin về “Kết quả cơ bản sau 5 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; những vấn đề đặt ra và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới”. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin “Kết quả Hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới và kết luận Hội nghị”.


Định hướng tuyên truyền tháng 10/2018, đồng chí Võ Văn Phuông đề nghị, báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tập trung tuyên truyền các nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thông qua. tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 7 gắn với việc vận động quần chúng nhân dân, doanh nghiệp phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết năm 2018 đề ra; kết quả triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 6 về sắp xếp tổ chức bộ máy… Chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội xung quanh những sự kiện, những vấn đề quan trọng của đất nước kịp thời phản ánh về Ban Tuyên giáo Trung ương và tham mưu cho Thường trực cấp ủy phương án chỉ đạo xử lý những vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách…

Tìm kiếm theo ngày