Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại xã Chiềng Mai

Ngày 29 tháng 06 năm 2022

Ngày 29/6, tại xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tuyên truyên, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 80 đồng chí là Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã; bí thư chi bộ, trưởng bản, bản đội trưởng, công an viên; cán bộ Mặt trận, chi hội trưởng hội phụ nữ, hội nông dân, bí thư chi đoàn các bản trong xã.Các đại biểu dự Hội nghị tuyên truyền PBGDPL tại xã Chiềng Mai.


Tại Hội nghị, các báo cáo viên trình bày các nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống ma túy (có hiệu lực từ ngày 1/1/2022) và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Bảo vệ môi trường (có hiệu lực từ ngày 1/1/2022); tình hình triển khai, thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 9/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; kết quả công tác của Liên minh HTX tỉnh, hoạt động của các hợp tác xã trong thời gian qua, nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, các cơ quan, đơn vị...Báo cáo viên Công an tỉnh tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy tại Hội nghị.


Hội nghị giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong xã nâng cao hiểu biết pháp luật, tăng cường kỷ cương trật tự, ngăn chặn và phòng ngừa các vi phạm pháp luật trên địa bàn; đồng thời, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN tại địa phương.


Lê Anh (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Tìm kiếm theo ngày