Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XIV

Ngày 13 tháng 08 năm 2019

Ngày 13/8, đồng chí Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.


Dự Hội nghị có các đồng chí: Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các ban của HĐND và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã xem xét, cho ý kiến vào các tờ trình và dự thảo nghị quyết về: Phân bổ nguồn dự phòng 10% kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách địa phương và vốn đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; bãi bỏ Nghị quyết số 364/2011/NQ-HĐND ngày 18/3/2011 của HĐND tỉnh về việc miễn phí xây dựng; thông qua danh mục điều chỉnh, bổ sung các dự án Nhà nước thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng để thực hiện các dự án đầu tư năm 2019 trên địa bàn tỉnh.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Long đề nghị các cơ quan tham mưu, soạn thảo văn bản tiếp thu ý kiến của các đại biểu, chỉnh sửa và bổ sung hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết đảm bảo thể thức, nội dung, thời gian theo quy định để trình Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tìm kiếm theo ngày