Ban Chỉ đạo 538 họp triển khai nhiệm vụ

Ngày 10 tháng 07 năm 2018

Ngày 10/7, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Ban Chỉ đạo 538) đã chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.Ban Chỉ đạo 538 họp triển khai nhiệm vụ.


Dự họp có các đồng chí: Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; các thành viên trong Ban Chỉ đạo 538.


Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Ban Thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, phối hợp chặt chẽ với các tổ đề án đề xuất phương pháp sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hoặc đề xuất lộ trình thực hiện tự chủ kinh phí theo kế hoạch. Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW đến nay đã ban hành và đang triển khai thực hiện 4 đề án, gồm: Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối trong các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh; sắp xếp, kiện toàn Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; kiện toàn, sắp xếp lại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối bên trong cơ quan hành chính Nhà nước. Đối với thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, đã ban hành và đang triển khai thực hiện 8 đề án: Đề án sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập; lĩnh vực y tế; tư pháp; khoa học công nghệ; xây dựng; văn hóa, thể thao, du lịch; thông tin truyền thông; giáo dục - đào tạo; lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn các huyện, thành phố. Sau khi các đề án được ban hành, các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi đề án đã chủ động xây dựng dự thảo quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan, xin ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan và trình xin ý kiến cấp có thẩm quyền để triển khai thực hiện...


Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào tờ trình triển khai các đề án như: kiện toàn, sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh; kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực nông lâm nghiệp (cấp tỉnh); sắp xếp lại các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực công thương...


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Văn Chất để nghị các thành viên Ban Chỉ đạo bám sát chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tập trung bổ sung, kiện toàn Ban Chỉ đạo và các tổ giúp việc thực hiện tốt các đề án; thực hiện tốt công tác báo cáo tiến độ thực hiện các đề án, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; tiếp tục rà soát, sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động...

Tìm kiếm theo ngày