Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, tại Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước ‘‘Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI, giai đoạn 2019 – 2024

Ngày 06 tháng 11 năm 2019

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy

phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam

và Đại hội thi đua yêu nước ‘‘Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI, giai đoạn 2019 – 2024.

Ảnh: Trung HiếuKính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Kính thưa đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam!


Thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể Đại hội!


Về dự Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước ‘‘Cựu chiến binh gương mẫu” tỉnh Sơn La lần thứ VI, giai đoạn 2019 – 2024; thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi xin được gửi đến đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Đạo – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí lời chào, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.


Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý! 

Thưa toàn thể đại hội!


Chiến đấu, trưởng thành trong lực lượng vũ trang nhân dân do Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, tổ chức lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, được nhân dân hết lòng tin yêu đùm bọc, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã trưởng thành qua các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Cựu chiến binh đã có những cống hiến to lớn vào sự nghiệp cách mạng và luôn là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần xây đắp nên bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.


Bước vào thời kỳ mới, cùng với Cựu chiến binh cả nước, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã phát huy truyền thống tốt đẹp gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; giúp nhau cải thiện đời sống; tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh.


Đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” tỉnh Sơn La lần thứ VI là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, nhằm tổng kết toàn diện phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 – 2019; biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024. Qua 5 năm triển khai phong trào thi đua, cán bộ cựu chiến binh tỉnh luôn gương mẫu đi đầu trong xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; mỗi một cán bộ, hội viên luôn nêu cao bản chất “Bộ đội cụ Hồ”, có lập trường chính trị vững vàng, đấu tranh kiên quyết với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động; tham gia đóng góp nhiều ý kiến trong xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, nhất là đối với những lĩnh vực liên quan đến quốc phòng – an ninh, phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.


Trên mặt trận lao động sản xuất, cán bộ hội viên cựu chiến binh luôn gương mẫu tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tổ chức vay vốn giải quyết việc làm, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, sản xuất, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình đồng chí, đồng đội; nhiều cựu chiến binh với ý chí tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất – kinh doanh, quyết tâm xóa đói giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng (với 690 lượt hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh và 117 lượt hội viên đạt tiêu chuẩn cấp Trung ương). Trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tích cực, chủ động tuyên truyền, vận động, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm; cán bộ, hội viên CCB, dòng họ đóng góp xóa được 622 nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên nghèo, đặc biệt được Ban Thường vụ tỉnh ủy giao là cơ quan chủ trì, Hội Cựu chiến binh các cấp đã có công rất lớn trong việc thực hiện xây dựng nhà ở của người có công với cách mạng. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 98% nhà cho người có công, với trên 9.700 nhà.


Các cấp Hội không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức vững mạnh, hội viên gương mẫu; phát huy vai trò trách nhiệm của cựu chiến binh trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia và gương mẫu thực hiện các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị… Qua các phong trào, các cấp Hội, mỗi cán bộ, hội viên đã không ngừng phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám vượt qua những khó khăn về tuổi tác, sức khỏe để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Điều đó càng minh chứng sáng ngời về phẩm chất cách mạng, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” và xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua”.


Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, xin được ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu chiến binh tỉnh; chúc mừng gần 200 đại biểu điển hình tiên tiến về dự Đại hội thi đua yêu nước ngày hôm nay, những đồng chí tiên phong trong phong trào thi đua của Hội Cựu chiến binh tỉnh.


Thưa toàn thể đại hội!


Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Báo cáo tổng kết trình Đại hội; phát huy hơn nữa vai trò của Cựu chiến binh trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh; tôi đề nghị các cấp Hội, mỗi cán bộ, hội viên cựu chiến binh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:


Một là, tăng cường công tác giáo dục, nâng cao trình độ chính trị cho cán bộ, hội viên. Chủ động đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch để bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng. Trước mắt có kế hoạch tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.


Hai là, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào cựu chiến binh đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; đưa phong trào đi vào từng vùng, miền, từng đối tượng, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao, biên giới; đồng thời động viên cựu chiến binh làm giàu chính đáng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến ra toàn Hội; tích cực tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội ở địa phưong; làm tốt công tác “Đền ơn, đáp nghĩa", công tác từ thiện, giúp đỡ đồng bào, đồng chí gặp khó khăn, hoạn nạn.


Ba là, Hội cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tiếp tục tăng cường sự phối hợp, với nhiều hình thức phong phú, phù hợp, nhằm giáo dục lòng yêu nước và truyền thống cách mạng cho tuổi trẻ, giúp thanh niên thấm nhuần chủ nghĩa anh hùng cách mạng, noi gương chiến đấu dũng cảm của các anh hùng, liệt sĩ và các thế hệ đi trước, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội trước mắt và lâu dài.


Bốn là, tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; phát huy vai trò cùa Hội cựu chiến binh trong tình hình mới. Phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các cấp Hội, trong mỗi cán bộ, hội viên gắn với việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; giữ vững vai trò nòng cốt trong phong trào giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội.


Thưa toàn thể đại hội!


Tôi tin tưởng ràng, với sự nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết của toàn thể cán bộ, hội viên và Cựu chiến binh trong toàn tỉnh, phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu" của Hội Cựu chiến binh tỉnh ta trong thời gian tới, nhất định sẽ có nhiều thành công mới, tạo ra động lực quan trọng, góp phần vào tiến trình đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của tỉnh nhà.


Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La, tôi xin trân trọng cảm ơn Trung ương Hội CCB Việt Nam trong những năm qua đã luôn quan tâm, giúp đỡ tỉnh Sơn La nói chung, CCB tỉnh Sơn La nói riêng ngày càng phát triển. Cũng mong muốn trong thời gian tới, sẽ nhận được sự quan tâm giúp sức của Trung ương Hội CCB Việt Nam.


Một lần nữa, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, xin được kính chúc đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Đạo - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, các đồng chí đại biểu khách quý cùng toàn thể Đại hội sức khỏe, hạnh phúc; chúc Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" tỉnh Sơn La lần thứ VI thành công tốt đẹp!


Xin được trân trọng cảm ơn !

Tìm kiếm theo ngày