Bắc Yên nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Ngày 03 tháng 11 năm 2021

Huyện vùng cao Bắc Yên có 15 xã thì 13 xã thuộc khu vực III, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong đồng bào các dân tộc để phát huy nội lực, từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.Đường nội bản Pót, xã Mường Khoa (Bắc Yên) được bê tông hóa.


Đến xã Mường Khoa, xã đầu tiên đạt chuẩn NTM của huyện Bắc Yên vào năm 2018, cảm nhận rõ sự đổi thay của vùng đất này. Thời điểm năm 2012, khi bắt tay vào xây dựng NTM, Mường Khoa chỉ đạt 5 tiêu chí. Cơ sở hạ tầng, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đạt 5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo cao. Ông Lừ Văn Chuyền, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Cùng với tranh thủ nguồn vốn của Nhà nước thông qua các chương trình dự án, xã đã phát huy vai trò tiên phong của cán bộ đảng viên, huy động sức dân để xây dựng kết cấu hạ tầng, tập trung khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế, thực hiện nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế... Hiện, xã đang duy trì các tiêu chí đạt chuẩn, tiếp tục phát triển các mô hình kinh tế, phấn đấu đến năm 2025 xã có bản Pót, bản Phúc đạt bản NTM nâng cao.


Bản Pót là bản đi đầu trong xây dựng NTM của xã Mường Khoa. Người dân đã hiến 2.500 m² đất, đóng góp gần 1.000 ngày công, làm 3 km đường bê tông nội bản, với tổng giá trị hơn 3,6 tỷ đồng (Nhà nước hỗ trợ 3 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hơn 600 triệu đồng). Hiện, cả bản trồng 25 ha cây ăn quả các loại, sản lượng đạt gần 150 tấn quả/năm; duy trì và phát triển đàn gia súc gần 850 con, thu nhập bình quân gần 40 triệu đồng/người/năm, bản chỉ còn 3 hộ nghèo. Đồng chí Lừ Văn Đức, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Pót, nói: Xác định xây dựng NTM là phục vụ chính lợi ích của người dân, nên bà con tích cực góp công, góp sức để xây dựng bản ngày càng đẹp hơn. Bản đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế, phấn đấu đến cuối năm 2022, bản không còn hộ nghèo.


Về xã Chiềng Sại, với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền nơi đây cùng với sự đầu tư từ các chương trình, dự án của Nhà nước, huy động sức dân tham gia, xã đạt 12/19 tiêu chí trong xây dựng NTM. Cơ sở hạ tầng của Chiềng Sại ngày càng được đầu tư đồng bộ, tạo nền tảng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trên địa bàn xã hiện có 25 tuyến đường nội bản, liên bản dài gần 18 km được bê tông hóa; 8 công trình thủy lợi được đầu tư, sửa chữa kiên cố với chiều dài hơn 5,2 km đảm bảo đủ nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp. Toàn xã có trên 20 mô hình kinh tế hiệu quả, cho thu nhập trên 350 triệu đồng/năm, đời sống người dân ngày càng được nâng lên; 6/6 bản có nhà văn hóa; 100% số hộ được dùng điện lưới quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo còn 25%...


Bà Trịnh Thị Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Thực hiện xây dựng NTM, huyện triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án của Nhà nước; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tại các xã. Tập trung nguồn lực để đầu tư cho phát triển theo từng vùng; tạo điều kiện hỗ trợ nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, từng bước giảm nghèo bền vững. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tổ chức thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, “hoàn thành tiêu chí nào chắc tiêu chí đó”. Đồng thời, khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong nhân dân, tích cực tham gia xây dựng NTM.


Từ năm 2016 đến nay, huyện Bắc Yên đã huy động trên 600 tỷ đồng xây dựng NTM (trong đó ngân sách Nhà nước hơn 455 tỷ đồng, còn lại do nhân dân đóng góp). Đến nay, toàn huyện đã cứng hóa 42 tuyến đường xã và đường trung tâm xã đến huyện với chiều dài hơn 120 km; kiên cố 102 đập, trên 400 km kênh mương thủy lợi; 101/103 bản có điện lưới quốc gia với tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 97% hệ thống trường lớp học được kiên cố hóa... Mường Khoa và Phiêng Ban đạt chuẩn NTM, 10 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 3 xã còn lại đạt từ 7-9 tiêu chí.


Huyện Bắc Yên tiếp tục củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM tại các xã đạt chuẩn, tập trung nguồn lực phấn đấu xây dựng xã Tà Xùa và xã Phiêng Côn đạt chuẩn NTM trong thời gian tới; thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất, gắn với xây dựng NTM, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân khu vực nông thôn.

Tìm kiếm theo ngày