Chính trị
   Thực hiện nghị quyết

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 (khóa XI)
09:57:29 AM | 17/10/2012
Thực hiện Kế hoạch số 08-HD/TU ngày 28-5-2012 cuả Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 12-10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể lãnh đạo và cá nhân lãnh đạo Ban theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

 

Bám sát 3 nội dung cơ bản của Nghị quyết TW 4 và 96 ý kiển tham gia, góp ý của tập thể, đơn vị và cá nhân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng các báo cáo kiểm điểm của tập thể và cá nhân lãnh đạo.Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, nghiêm túc, thẳng thắn, cởi mở và ý thức xây dựng cao, tập thể và cá nhân lãnh đạo Ban Tuyên giáo đã đi sâu phân tích làm rõ những mặt mạnh và những hạn chế yếu kém, trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo. Trong đó tập trung vào công tác tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy về công tác chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên, đặc biệt là giải quyết các vấn đề bức xúc trong xã hội, các biểu hiện “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, việc triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị ( khóa XI) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Song trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể và cá nhân lãnh đạo Ban còn tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu, sự phối hợp về xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp, về lĩnh vực công tác tuyên giáo..Qua phân tích, làm rõ những tồn tạo, thiếu sót của tập thề và từng cá nhân trong quá trình lãnh đạo và chỉ đạo. Với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc và cầu thị, trong thời gian tới Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, trước mắt cần làm ngay:
 

1-  Nâng cao năng lực dự báo và tham mưu chiến lược, chủ động định hướng, xử lý có hiệu quả những vấn đề bức xúc, tăng cường sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận xã hội, triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trước mắt là tập trung nghiên cứu, tham mưu vào các Đề án trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII..
 

2- Tăng cường nắm bắt một cách toàn diện tình hình tư tưởng, dự luận xã hội kịp thời, nhằm ngăn chặn các biểu hiện về suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các biểu hiện tiêu cực..

3- Nêu cao tính gương mẫu của tập thể và cá nhân lãnh đạo Ban trong việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư TW và Hướng dẫn số 09-HD/TU ngày 19-9-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiêm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt.
 

4- Phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan quản lý Nhà nước cấp tỉnh xây dựng quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

5 - Kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý trong hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ chuyên môn.
 

6- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác tuyên giáo đối với ban tuyên giáo, trung tâm bồi dưỡng chính trị các đảng bộ trực thuộc.

7- Rà soát, bổ sung và ban hành quy chế hoạt động của Ban, quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công, thực hiện nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

8- Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ tuyên giáo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là tính gương mẫu, trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chuyên viên ban tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở.        

Nguyễn Tuấn
Gửi bình luận của bạn
Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận
  Các bài viết mới hơn
    Giảm nghèo từ “3 cây, 4 con”   - 31/03/2015
    Bão số 7 vào Quảng Đông, sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới   - 15/08/2013
    Nhìn lại 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)   - 03/04/2013
    Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4   - 25/01/2013
    Đảng đoàn HĐND tỉnh; BTV Hội Khuyến học tỉnh: Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI   - 10/01/2013
    Bế mạc Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI)   - 28/12/2012
    Đảng ủy Sở Giáo dục - Đào tạo: Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 (khóa XI)   - 26/12/2012
    Đảng ủy Chi Cục Kiểm lâm: Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI)   - 14/12/2012
    Sở Giáo dục - Đào tạo: Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 (khoá XI)   - 11/12/2012
    Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh:Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 (khóa XI)   - 10/12/2012
  Các bài viết cũ hơn
    Tăng cường lòng tin của nhân dân với đảng   - 12/10/2012
    Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, tạo niềm tin cho nhân dân   - 11/10/2012
    Đánh giá cán bộ phải dựa trên năng lực, phẩm chất đạo đức   - 08/10/2012
    Kết quả bước đầu kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của BTV Tỉnh ủy theo NQ TW 4 (khóa XI)   - 05/10/2012
    Xứng đáng với sự vĩ đại của Đảng   - 01/10/2012
    Dám nhận khuyết điểm là thể hiện giác ngộ cách mạng và trung thành với Đảng   - 28/09/2012
    Nói thẳng, nói thật để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh   - 27/09/2012
    Chú trọng công tác tổ chức xây dựng đảng   - 25/09/2012
    Tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4   - 24/09/2012
    Chỉnh đốn Đảng là thêm niềm tin cho nhân dân   - 21/09/2012
Tìm theo: